Polityka prywatności / RODO

Niniejszym przekazujemy Państwu informacje potwierdzające, że Augeo Ventures przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Augeo Ventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000333150, NIP: 701-01-91-695, REGON: 141995539 („Administrator” lub „Augeo Ventures”). W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@augeo.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Augeo Ventures Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO. Dane, które przekazujecie Państwo do Administratora, przetwarzane są w celu nawiązania z Państwem relacji biznesowych lub ich kontynuacji, a w szczególności dla: umożliwienia Państwu kontaktu z Augeo Ventures z wykorzystaniem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Administratora albo w inny sposób, realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a Augeo Ventures oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Augeo Ventures.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa, zostały przekazane w Państwa imieniu lub dane, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię, nazwisko, firma, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail. W zakresie dozwolonym przez RODO dysponujecie Państwo prawem m.in. do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu albo cofnięcia zgody oraz prawem do przenoszenia danych i prawem do skargi do uprawnionego organu na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych osobowych może, w szczególnych okolicznościach i zależnie od kontekstu, w jakim dane te są przetwarzane, uniemożliwić zawarcie umowy z Augeo Ventures lub wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Państwa rzecz albo uniemożliwić kontakt z Państwem. Państwa dane osobowe możemy udostępniać pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi w imieniu lub na rzecz Augeo Ventures. Takie osoby lub podmioty zobowiązujemy do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególnych przypadkach dane takie możemy udostępniać organom państwowym posiadającym stosowne uprawnienia.

Nasza strona może zawierać łącza do innych stron internetowych z ich własną polityką prywatności. Przy korzystaniu z takich łączy sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności i innymi zasadami obowiązującymi na takich innych stronach.

Augeo Ventures przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla jakich dane zostały zebrane, przy zachowaniu zgodności z obowiązującym prawem.

Polityka prywatności w zakresie plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi witryny internetowej www.augeo.pl. Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

I.    Administrator

Administratorem danych jest Augeo Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000333150, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010191695, REGON: 141995539. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

II.    Pliki cookies

Witryna www.augeo.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

III.    Zalety plików cookies

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z  narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.  Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Augeo Ventures Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

IV.    Bezpieczeństwo danych

Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach.
Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

V.     Rodzaje używanych plików cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

VI.      Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .


Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko  do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

VII.    Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie www.augeo.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie www.augeo.pl. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką plików cookies,  ustaloną przez przeglądaną witrynę.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.